Μεταφορικα

Αρχική ΣελίδαPharmacy4u.gr ΕπικοινωνίαΔείκτες υγείαςQuizΆρθρα


Για όλες τις αγορές πάνω από 35€ η αποστολή θα είναι δωρεάν με courier κατευθείαν στην πόρτα σας. Σε περίπτωση αγορών κάτω από 35€ το δέμα επιβαρύνεται με 2.30€

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Κερδίστε ένα Iphone 8 (64gb)

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η εταιρεία www.pharmacy4u.gr Φαρμακείο Παπαδόπουλος Παναγιώτης & ΣΙΑ ΟΕ (εφεξής «ΕΤΑΙΡΙΑ»), διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση καταγραφής συμμετοχής ανηλίκου, η συμμετοχή θεωρείται ότι έγινε με τη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Εάν κάποιος από τους νικητές διαπιστωθεί ότι συμμετείχε χωρίς να έχει λάβει τη συγκατάθεση αυτή, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται να παραλάβει το δώρο. Απαγορεύεται η συμμετοχή εργαζομένων στο Pharmacy4u.gr καθώς και λοιπών συγγενών τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.
2. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 όπου και θα γίνει η κλήρωση
3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την αγορά προϊόντος Superfoods και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται στην ειδική φόρμα του διαγωνισμού. Ο νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε. Mε τη συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια για την ανακοίνωση των ονομάτων τους στη σελίδα μας στο facebook. Απαγορεύεται απαγορεύεται η συμμετοχή με ψεύτικα, ελλειπή ή ανακριβή στοιχεία. Η κλήρωση γίνεται με τη χρήση ενός αυτοματοποιημένου αλγόριθμου που επιλέγει τυχαία ανάμεσα στη λίστα συμμετεχόντων. Κάθε παραγγελία που θα γίνει στο διάστημα του διαγωνισμού που περιέχει τουλάχιστον ένα προϊόν Superfoods αντιστοιχεί και σε μια συμμετοχή στο διαγωνισμό με την προϋπόθεση πως θα δηλωθεί ο αριθμός παραγγελίας στην φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.
4 Κληρώσεις
H κλήρωση θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου 2018 και ο νικητής θα ανακοινωθεί στη σελίδα μας στο facebook καθώς και θα ειδοποιηθεί με e-mail ή τηλεφωνικός.
5. Δώρα
Το δώρο είναι ένα Iphone 8 (64Gb), δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής χρώματος ή επιστροφής του.
Ο νικητής του δώρου θα ειδοποιηθεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail, όπου θα ζητείται η διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπου μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πρέπει να απαντήσει για να μας δώσει τα στοιχεία αποστολής, ειδάλλως το δώρο θα αποσταλεί στον αντίστοιχο επιλαχών. Το Δώρο θα αποσταλεί με courier στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την επικοινωνία μας με τον νικητή. Προϋπόθεση παράδοσης του Δώρου είναι η επίδειξη από τον δικαιούχο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητός του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να παραδοθεί κάποιο από τα Δώρα εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο νικητής χάνει το δικαίωμα να ζητήσει το δώρο του. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο και ο δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επίσης έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να ζητήσει την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας από κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση των Διοργανωτριών, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, οι Διοργανώτριες θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξουν ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση των Διοργανωτριών.
6. Ευθύνη
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες του Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία σχέση έχει με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Facebook και ο παρών Διαγωνισμός δεν χορηγείται από το Facebook, ούτε υποστηρίζεται από αυτό, ούτε έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτό. Σε κάθε περίπτωση, παραιτούνται από κάθε τυχόν αξίωση ή απαίτηση κατά του Facebook που απορρέει από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
7. Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τους Διοργανωτές, Δευτέρα έως Παρασκευή στο, info@pharmacy4u.gr.
8. Προσωπικά Δεδομένα
Όλα τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού & για ενημερωτικά μηνύματα από το www.pharmacy4u.gr σχετικά με προσφορές και άλλους διαγωνισμούς και σε καμία περίπτωση δε γίνετε περαιτέρω καταγραφή, ανάλυση ή πώληση τους προς τρίτους.
9. Δημοσιότητα
Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στο δικτυακό τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπο της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
.

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Η La Roche Posay γιορτάζει τα Χριστούγεννα και με κάθε αγορά Toleriane Teint σας δίνει ΔΩΡΟ 🎁 μια Respectissime Mini Mascara

Για κάθε παραγγελία που θα περιέχει τουλάχιστον 1 τεμάχιο από τη σειρά Toleriane Teint θα δίνεται ως ΔΩΡΟ 1 Respectissime Mini Mascara
Αντιστοιχεί 1 δώρο (Mascara) ανά παραγγελία που θα περιέχει Toleriane Teint.
Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

CyberWeek εβδομάδα στο Pharmacy4u με Μεγάλες Εκπτώσεις και πλούσια δώρα.

Από Παρασκευή 1/12 έως και Πέμπτη 7/12 εβδομάδα CyberWeek στο Pharmacy4u με Μεγάλες Εκπτώσεις και πλούσια δώρα 🎁 σε κάθε παραγγελία από 30€


• Apivita,-40%
• Korres, -40%
• Frezyderm,-35%
• Castalia,-45%
• Pharmasept,-40%
• Intermed,-36%
• Darphin,-37%
• Panthenol,-38%
• Solgar,-30%
• Lamberts,-29%
• Mollers,-30%
• Doctor's Formulas,-34%
• Omron,-43%
• Microlife,-34%


ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ: Για αγορές προϊόντων Apivita αξίας τουλάχιστον 50€ ΔΩΡΟ* ένα σαμπουάν Apivita:
Σαμπουάν Ενυδάτωσης Με Υαλουρονικό Οξύ & Αλόη 
ή
Σαμπουάν Λάμψης & Αναζωογόνησης Με Πορτοκάλι & Μέλι

* Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Προθεσμία υποβολής παραγγελίας:

ΟΡΟΙ
• Ισχύει για παραγγελίες που θα υποβληθούν (ηλεκτρονικά,τηλεφωνικά ή στο φυσικό χώρο του φαρμακείου) από Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου έως και Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου
• Ισχύει για παραγγελίες από Ελλάδα μόνο.
• Τα δώρα των παραγγελιών καθορίζονται από εμάς (δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής δώρου) 
• Δεν γίνεται επιστροφή δώρου

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Black Friday by Vichy με  Απίθανα Δώρα!!!

Black Friday by Vichy με  Απίθανα Δώρα!!!Με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος Vichy παίρνετε ΔΩΡΟ ένα Purete Thermal Gel καθαρισμού 15ml και ένα Idealia Peeling Νυκτός 3ml μαζί με ένα συλλεκτικό κουτί Drop of Magic!

* ισχύει για αγορές-παραγγελίες που θα γίνουν από Παρασκευή 24/11 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων (δώρων)
- και δίνεται 1 σετ δώρων ανά παραγγελία που περιέχει προϊόν Vichy (όχι ανά προϊόν)

Black Friday στο Pharmacy4u.gr με Extra 5% έκπτωση στις παραγγελίες σας !!!


Black Friday στο Pharmacy4u.gr


Για όλες τις Παραγγελίες που θα γίνουν αύριο Παρασκευή 24/11 θα υπάρχει επιπλέον έκπτωση 5% στο σύνολο της παραγγελίας
----------------------------------------------- ΟΡΟΙ -------------------------------------------------
• Ισχύει για όλες τις παραγγελίες που θα καταχωρηθούν αύριο Παρασκευή 24/11 και η έκπτωση υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας*.
• Για παραγγελίες που θα προπληρωθούν (μέσω κάρτας, Paypal,) η έκπτωση θα μείνει σαν πιστωτικό** για επόμενη παραγγελία  η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2017

• Για παραγγελίες που θα πληρωθούν μέσω εμβάσματος η συνολική έκπτωση θα διαμορφωθεί 2+5% = 7% στο σύνολο
• Ισχύει για παραγγελίες που θα γίνουν ηλεκτρονικά καθώς και για αγορές που θα γίνουν από το φυσικό κατάστημα (Φαρμακείο)
• Δεν μπορεί να γίνει μεταφορά της έκπτωσης σε άλλη παραγγελία ή σε παραγγελία με άλλη ημερομηνία καταχώρησης(υποβολής).

* Εάν ένας πελάτης έχει παραπάνω από μία παραγγελίες η έκπτωση θα υπολογιστεί στο σύνολο της αξίας των παραγγελιών με ημερομηνία καταχώρησης 24/11/2017

** μετά τις 31/12 το πιστωτικό ακυρώνεται

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

24ωρος Αυτόματος Πωλητής Pharmacy4u.gr


24ωρος Αυτόματος Πωλητής Pharmacy4u.gr
Olvos, Cretan Iama (Κρητικό Ίαμα)
Durex Play Classic 50ml
Tampax
Netra 610mg 1 Δισκίο
Granus Men's Up
Cera Di Cupra Κρέμα χεριών
IQ HOME Τεστ Εγκυμοσύνης Ultra
S.J.A. Mandoo 48, 4tabs
Durex natural
Durex Total Contact 6τεμ
Lanes Vitamin C 1000mg + ginseng 20eff.Tabs
Durex Extra Safe 6τεμ
Duo Natural (Κανονικό) 3τμχ
Duo Fruits Passion (Flavouwhite;) 3τμχ
Duo Skin To Skin Προφυλακτικά 6Τμχ
Fadopharm BluPill 
Asepta Ecotherm Digital Ψηφιακό Θερμόμετρο
Asepta Bio-urine - uro-box
Duo Fruits Passion (Flavouwhite;) 3τμχ
DUREX Play Perfect Glide 50ml
Durex Play Massage Aloe 200ml
Durex Play Massage 2 in 1 guarana 200ml
Sudocrem 125gr 
Durex Fun Explosion 18Τμχ
OPTI-FREE Express , 355 ml
Renu MultiPlus 360 ML
Meni Soft All In One
Durex Invisible Extra Thin Extra Sensitive 6τμχ
OTRISALIN ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 30x5 Καθαρισμός Μύτης
THERASOL plus solution κόκκινο, 250ml, στοματικό διάλυμα

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Διαγωνισμός Arcaya !!!


Με αγορά 2 προϊόντων Arcaya  μία τυχερή στο τέλος Νοεμβρίου κερδίζει ένα Neomist. !!!
Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής εδώ

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

18 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ ΓΙΟΡΤΆΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΜΜΗΝΌΠΑΥΣΗΣ. ΜΕ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗ VICHY

18 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ ΓΙΟΡΤΆΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΜΜΗΝΌΠΑΥΣΗΣ.

Η vichy χαρίζει με κάθε Neovadiol κρέμα ημέρας ή Neovadiol serum, ΔΩΡΟ* δοκιμή 7 ημερών** της Neovadiol νύχτας με σύμπλοκο αναπλήρωσης και εξαιρετικά δροσιστική υφή, κατά των εξάψεων.
* Ισχύει για αγορές που θα γίνουν σε συγκεκριμένα προϊόντα από Δευτέρα 16 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
**  7 μονοδόσεις των 1.5ml

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Κερδίστε ένα αξέχαστο τριήμερο στο 12 Months Luxury Resort στην Τσαγκαράδα Πηλίου

Με αγορά προϊόντων Frezyderm από εμάς από Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 6 Οκτωβρίου μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής εδώ για να μπείτε σε κλήρωση όπου 1 νικητής θα κερδίσει 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο 12 Months Luxury Resort στην Τσαγκαράδα Πηλίου*.
Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 όπου θα ανακοινωθεί ο νικητής στη σελίδας μας στο facebook

Μόλις 600 μέτρα από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής στο κέντρο της Τσαγκαράδας και στην καρδιά της φύση ανακαλύψτε το καταφύγιο αναψυχής 5 αστέρων 12 Months Luxury Resort. Ένα μικρό χωριό 20 διαμερισμάτων σε έναν τόπο, όπου η χαλάρωση, η άνεση και το στυλ κυριαρχούν 12 μήνες το χρόνο. Η απόλυτη resort εμπειρία, μέσα στα καταπράσινα δάση του Πηλίου με μαγευτική θέα το βαθύ μπλε του Αιγαίου... Απέχοντας μόνο 30 λεπτά από το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου και μόλις 7 χιλιόμετρα από τον μαγευτικό Μυλοπόταμο και τον κοσμικό Άγιο Ιωάννη. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου. Χτισμένο στην πλαγιά του βουνού και μέσα στο πυκνό δάσος από καστανιές, το 12 Months Luxury Resort αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή αναψυχής, γαλήνης και ηρεμίας στο Ανατολικό Πήλιο.


Απαγορεύεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό πάνω από μια φορά ανά άτομο
Εάν τα στοιχεία που συμπληρωθούν είναι λάθος (ον/μο τηλ e-mail) το δώρο θα δοθεί στον πρώτο επιλαχόντα νικητή
* κατόπιν διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Το Φαρμακείο μας καθώς και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα είναι κλειστό από Δευτέρα 14 Αυγούστου και θα ανοίξει πάλι την Δευτέρα 28 Αυγούστου.

Το Φαρμακείο μας καθώς και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα είναι κλειστό από Δευτέρα 14 Αυγούστου και θα ανοίξει πάλι την Δευτέρα 28 Αυγούστου


Στο ενδιάμεσο μπορείτε κανονικά να υποβάλετε τις παραγγελίες σας στο Pharmacy4u.gr οι οποίες θα επεξεργαστούν - αποσταλούν μετά το άνοιγμα του Φαρμακείου στις 28/8.

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Καλοκαιρινό δώρο από τη vichy με κάθε αγορά προϊόντος καθαρισμού !

Καλοκαιρινό δώρο από τη Vichy  με κάθε αγορά προϊόντος καθαρισμού* ! 

Για κάθε αγορά προϊόντος καθαρισμού*

ή 

ή

ΔΩΡΟ 
μια μάσκα προσώπου σε mini συσκευασία**

-----------------------------------------------------------------------
* Ισχύει μόνο για τα 3 παραπάνω προιοντα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
** Η επιλογή του τύπου της μάσκας είναι τυχαία, δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

24h Pharmacy4u


Στο φαρμακείο μας λειτουργεί αυτόματος πωλητής για να μπορείτε κάθε μέρα όλο το 24ωρο να προμηθεύεστε τα αγαπημένα σας προϊόντα (στις ίδιες τιμές με το site μας) !!!
Φαρμακείο Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Γιαννιτσών 4 Πάτρα (έναντι ΙΚΑ Αγ.Αλεξίου)

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Δώρο έκπληξη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με κάθε αγορά αντηλιακού Anthelios

Δώρο έκπληξη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με κάθε αγορά αντηλιακού Anthelios

H La Roche-Posay φροντίζει για την ενυδάτωση σου μετά τον ήλιο όλο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Για αυτό σου κάνει δώρο το νέο after sun Posthelios 40 ml* με κάθε αγορά του αγαπημένου σου αντηλιακού Anthelios. Αγόρασε τώρα το αγαπημένο σου αντηλιακό ΕΔΩ και κέρδισε το δώρο σου


* Ισχύει για αγορές που θα γίνουν στα συγκεκριμένα αντηλιακά από την Τρίτη 30 Μάιου έως και Παρασκευή 2Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Τώρα με την αγορά ενός προϊόντος Elancyl ΔΩΡΟ ένα νεσεσέρ καλλυντικών

Με την αγορά ενός προϊόντος Elancyl ΔΩΡΟ ένα νεσεσέρ καλλυντικών*
Δείτε ΕΔΩ όλα τα προϊόντα Elancyl


Ισχύει για αγορές που θα γίνουν από Παρασκευή 19 Μαΐου έως Παρασκευή 2 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Το Νεσεσέρ δεν περιέχει καλλυντικά.

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

#loveyoufirst Με κάθε αγορά μίας περιποίησης προσώπου ημέρας της Vichy, ΔΩΡΟ το νεσεσέρ με 2 mini προϊόντα.

Με κάθε αγορά μίας περιποίησης προσώπου ημέρας της Vichy*, ΔΩΡΟ το νεσεσέρ με 2 mini προϊόντα**.  

 

Vichy Slow Age Κρέμα Προσώπου κατά της γήρανσης Spf 25 50 ml

Vichy Neovadiol Magistral 50ml

Vichy neovadiol compensating complex dry skin 50m

Vichy neovadiol compensating complex normal to combination skin 50ml

Vichy Liftactive Supreme PS 50ml

Vichy Liftactive Supreme PNM 50ml

Vichy Idealia Για Ξηρή Επιδερμίδα 50ml

Vichy Idealia Για Κανονική/Μεικτή Επιδερμίδα 50ml

Vichy Aqualia Thermal Rich 50 ml

Vichy Aqualia Thermal Light Λεπτή, βάζο 50 ml

 

  Οι φωτογραφίες των mini δώρων είναι ενδεικτικές.
* Αφορά τα παραπάνω συγκεκριμένα παραπάνω προϊόντα και ισχύει από Παρασκευή 12 Μάιου έως και Δευτέρα 15 Μάιου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
** Τα δώρα είναι:
> Vichy Purete Thermal Nettoyant 15ml
> Vichy Ideal Body serum-milk 30ml

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Καλή Πρωτομαγιά με ΔΩΡΟ από τη Vichy

https://www.pharmacy4u.gr/advanced_search_result.php?keywords=vichy+cre+spf+50ml
Καλή Πρωτομαγιά…# LOVEYOUFIRST! με ΔΩΡΟ από τη Vichy
Η αγάπη για όλους τους άλλους ξεκινάει από την αγάπη για τον εαυτό σου!
Γι’ αυτό με την αγορά 2 αντηλιακών προσώπου* από την VICHY, παίρνεις δώρο τον καθαρισμό σου σε απίθανο μέγεθος Purete Thermal Solution Micellaire 100ml

Ισχύει για τα αντηλιακά:
Vichy Ideal Soleil Creme Velvet SPF50+,(Βελούδινη Επιδερμίδα) 50ml
Vichy Ideal Soleil Cream Velvet Teint (Βελούδινο Αποτέλεσμα & Χρώμα) Spf50+, 50ml
Vichy Ideal Soleil cream Dry Touch Spf50, 50ml
Vichy ideal soleil cream dry touch teint spf50 50ml

* Η προσφορά αυτή ισχύει για τα 4 παραπάνω αντηλιακά και από Παρασκευή 28 Απριλίου έως και Τετάρτη 3 Μαΐου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων !!!